Enligt MSBFS 2009:2, kap 1.3

Truckförare som lastar och lossar farligt gods ska vara utbildade enligt lag (2006:263). Toyota Material Handling anordnar utbildning i ADR – hantering av farligt gods. Syftet är att göra deltagarna medvetna om säker hantering och hur de ska agera i händelse av olycka. Dessutom informeras de om bestämmelser för andra typer av transportslag. Utbildningen följer MSB:s krav och anvisningar samt fyller kravet på miljösäkring. Utbildningen pågår en dag och genomförs vid ett flertal tillfällen i olika orter i hela landet.

Webbutbildning

Denna kurs finns både som på plats och som webbutbildning. Ring 010-209 01 90 för mer information.

Innehåll:

  • Genomgång av fraktsedlar
  • Transportkort
  • Fordonsmärkning
  • Lastning av fordon
  • Lastsäkring
  • Skyddsutrustning
  • Åtgärder vid spill och olycka m.m

I priset ingår kursmaterial, lunch och kaffe.