KURSBESKRIVNING:
BAS-P och BAS-U samt BAS-U/P.

STYRANDE DOKUMENT

Arbetsmiljöverkets fullständiga krav på en Byggarbetsmiljösamordnare finns i ändringsföreskriften AFS 2008:16
om Byggnads- och Anläggningsarbete § 6.

ANTAL
Max antal deltagare är 20 deltagare per utbildningstillfälle.
Min. antal deltagare är 10 per tillfälle.

KURSINNEHÅLL
Vid varje byggprojekt skall byggherren utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering som kallas BAS-P samt en för utförandet som kallas BAS-U, detta kan vara samma person. Byggherren kan överlåta hela arbetsmiljöansvaret på en uppdragstagare – fysisk eller juridisk person. Kursen ger kunskap i hur arbetsmiljöfrågorna skall styras hela vägen från planeringen till färdigställandet av byggprojektet.

EXEMPEL PÅ INNEHÅLL
AML, genomgång, arbetsmiljöförordningen, regelverkets struktur, olika typer av föreskrifter, något om hur EG-direktiven är implementerade etc.

Grundläggande arbetsmiljökunskap
Statistik över arbetsolyckor och arbetssjukdomar
Förebyggande av olycksfall
Belastningsskador, hur uppstår de, vad gör man för att förebygga dem
Ljus och belysning
Buller och vibrationer
Kemiska hälsorisker, t.ex. epoxi, lim, färger, ämnen i byggmaterial m.m.
Riskbedömning, metoden
Underlag för arbetsmiljöplan

Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:3
Byggherren, uppdragstagare, BAS-P, BAS-U, projektörer, förhandsanmälan AMP, dokumentation, de olika aktörernas roller och arbetsfördelningen dem emellan
Arbete med risk enligt 12 a §, lämpliga lösningar på problemen
Planering av byggarbetsplatsen och byggnadsarbetet
Organisation av skyddsarbetet, kontroller, checklistor
Upprättande av AMP – övning
Anpassning av AMP – övning
Detaljregler

Arbetsplatsens utformning
Goda kunskaper med bl.a. SAM-föreskriften, Ergonomiföreskriften, Stegar och ställningar, Asbest
Kemiska arbetsmiljörisker
Besiktning av lyftanordningar, användning av lyftanordningar och lyftredskap
Maskinföreskifterna, användning av arbetsutrustning, bultpistoler, spikpistoler
Buller och vibrationer
Praktisk samordning

KURSLÄNGD
BAS-P          4 - 8 timmar * beror delvis på förkunskaperna hos deltagarna, se nedan
BAS-U          4 - 8 timmar * beror delvis på förkunskaperna hos deltagarna, se nedan
BAS-U/P       8 timmar

FÖRKUNSKAP

Förutom utbildning krävs lämplighet och yrkeserfarenhet inom arbetsområdet.
Vi brukar lägga in grundkunskaperna på förmiddagen och därför hamnar utbildningen på 8 timmar, men om de redan har bra förkunskaper kan vi minska det till 4 timmar.

Beroende på förkunskaper och objekt där man skall agera som BAS-U eller BAS-P kan det vara lämpligt med kompletterande självstudier eller utbildning. Kurserna kan bli något längre om deltagarna har mindre förkunskaper än vad som krävs.

ÖVRIGT
Deltagarna erhåller studiematerial (”Arbetsmiljöregler”). Kursen avslutas med kunskapsprov och efter godkänt prov erhålls utbildningsbevis.
Deltagarna får läromedlet cirka 2 veckor innan kursstart för att bekanta sig med materialet.